WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2018

OSAVUOSIKATSAUS    3.5.2018 klo 9.00 

Liiketoiminnan kannattavuus parani

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.

1.1.  – 31.3.2018 LYHYESTI 

  •  Liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa (15,3), laskua 7,0 %
  •  Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2)
  •  Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,1)
  •  Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,02 euroa (0,01)
  •  Omavaraisuusaste oli 46,6 % (48,6)
  •  Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Kari Juutilainen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Hallitukseen valittiin ja sen puheenjohtajana jatkaa Ari Pikkarainen. 
  •  Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen  liikevoiton kasvavan.

WULFFYHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA 

”Wulffin vuosi on käynnistynyt hyvin – kiitos asiakkaillemme, kumppaneillemme ja jokaiselle wulffilaiselle. Kannattavuuden parantaminen on tärkeää. Jatkamalla hyvää kehitystä mahdollistamme panostuksen uuden strategiamme mukaiseen toimintaan ja myös liikevaihdon kasvuun. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme täydellinen työpäivä. Teemme työympäristöistä ja työpaikoista viihtyisämpiä, terveempiä, turvallisempia, miellyttävämpiä, toiminnallisempia ja monipuolisempia. Varmistamme, että työpaikan arki ja hankinnat ovat sujuvia ja että työssä voidaan hyvin. Tuomme asiakkaidemme saataville yhä enemmän entistä ympäristöystävällisempiä ja kestävää kehitystä edistäviä sekä kotimaisia tuotteita. On hienoa, että asiakkaamme arvostavat tuotteiden ja palvelujen merkitystä ja vaikutusta maailmaan. Tuotteilla ei enää ratkaista pelkästään käytännön ongelmaa, niillä vaikutetaan. Tämä näkyy esimerkiksi kolmanneksi suosituimman työpaikkatuotteemme, kahvin myynnissä. Reilun kaupan kahvia arvostetaan ja hankintaan panostetaan koko ajan yhä enemmän. Hankintavalintamme on aina myös jalanjälki tähän maailmaan ja Wulffin valikoimasta löydät tuotteet, joilla voi vaikuttaa myönteisesti.”

KONSERNIN  LIIKEVAIHTO  JA  TULOSKEHITYS 

Tammi-maaliskuussa 2018 liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa (15,3). Liikevaihto laski 7,0 % (-1,0). Laskuun vaikutti kansainvälisen messuliiketoiminnan kausiluontoisuus. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on lukuisia merkittäviä messutapahtumia, jotka järjestetään joka toinen vuosi, vuonna 2018 messutapahtumia on edellisvuotta vähemmän.

IFRS 15 standardimuutoksesta johtuen tilikauden 2017 viimeisen vuosineljänneksen osatuloutettuja messuhankeprojekteja on esitetty tilikauden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä messujen pitoajankohtana liikevaihdossa yhteensä 0,1 miljoonaa euroa ja ostoissa -0,1 miljoonaa euroa.  

Myyntikate oli 4,9 miljoonaa euroa (5,2) eli 34,7 % (34,0) tammi-maaliskuussa 2018. Myyntikateprosentti kasvoi lisämyynneistä messuhankkeissa.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2018 olivat 3,0 miljoonaa euroa (3,2) ja olivat suhteessa liikevaihtoon vertailukauden tasolla, eli 21,1 % (21,1). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,8), eli 11,2 % (11,6) liikevaihdosta. Tilikauden 2018 ensimmäinen vuosineljännes sisältää IFRS 9 Rahoitusinstrumentit standardista johtuvan luottotappiovarauskulun kasvun -0,0 miljoonaa euroa. Tehdyt kustannussäästötoimenpiteet paransivat liikevoittoa.  

Tammi-maaliskuussa 2018 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2) eli 2,6 % (1,6) liikevaihdosta. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,1), eli 1,9 % (0,9) liikevaihdosta. Ensimmäinen vuosineljännes ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2018 eikä 2017.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa 2018 nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1), sisältäen korkokuluja -0,0 miljoonaa euroa (-0,0) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,0).

Tammi-maaliskuussa 2018 tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1) ja katsauskauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,02 euroa (0,01) tammi-maaliskuussa 2018.

TUNNUSLUVUT 

I-IV 
1000 euroa 2018 2017 2017
Liikevaihto 14 256 15 332  56 931
Liikevaihdon muutos, % -7,0 % -1,0 %  -4,0 %
Käyttökate (EBITDA)* 367 239  461
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta* 2,6 % 1,6 %  0,8 %
Liikevoitto/-tappio* 264 141  74
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta* 1,9 % 0,9 %  0,1 %
Tulos ennen veroja 147 85  -247
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,0 % 0,6 %  -0,4 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 132 50  -193
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 0,9 % 0,3 %  -0,3 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,01  -0,03
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,2 % 0,5 %  -2,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,2 % 0,7 %  -1,1 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 46,6 % 48,6 %  47,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 29,5 % 24,8 %  19,8 %
Oma pääoma/osake, EUR ** 1,64 1,79  1,64
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 193 215  429
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,4 % 1,7 %  0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000  79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 %  1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607   628  6 607   628  6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 194 203  198
Henkilöstö kauden lopussa 192 195  195

***Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018 siten, että pankkikulut on kokonaisuudessaan luokiteltu rahoituskuluiksi. Vertailukausi on oikaistu vastaamaan uutta raportointitapaa: liiketoiminnan muista kuluista on siirretty rahoituskuluihin vaikuttaen käyttökatteeseen ja liikevoittoon 0,0 miljoonaa euroa Q1/2017 ja 0,1 miljoonaa euroa 2017 sekä käyttökateprosenttiin +0,2% ja liikevoitto/-tappio, %:iin liikevaihdosta +0,1%.

** Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT  JA  EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liike-toiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henki-löstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin eu-romaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN  JÄLKEISET  TAPAHTUMAT 

Osassa konsernin lainasopimuksista on tilikauden päättymispäivänä tarkistettavat omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -suhdelukukovenantit. Tilikauden 2017 päättyessä korolliset velat/käyttökate suhdeluku ylittyi tilikauden 2017 tappiollisen tuloksen vuoksi. Konsernin johto neuvotteli asiasta rahoittajan kanssa loppuvuoden 2017 aikana. Kovenanttirikkeen johdosta rahoittaja peri yhtiöltä kertaluonteisen korvauksen katsauskauden 1.1.-31.3.2018 jälkeen. Konsernissa ei ole ollut muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE  JA  TULEVAISUUDEN  NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff tekee työpaikan: yhtiö auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla tuotteiden ja palvelujen helpot hankinnat, asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Talouden piristyminen mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen. Wulff parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2018

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2018:

Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2018              to 2.8.2018
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018                 to 1.11.2018

Vantaalla 3.5.2018

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi 

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremman työympäristöt ja teemma työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Katso tiedote (PDF)