Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen palkitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa konserniin, maksetaan palkkioina ainoastaan yhtiökokouksen päättämä kiinteä 1 250 euron rahakorvaus kuukaudessa. Näitä jäseniä ei palkita millään osakeperusteisilla palkitsemisjärjestelmillä tai muilla tavoin. Wulff-Yhtiöt ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa, takauksia tai muita vastuusitoumuksia. Yhteenveto hallituspalkkioista on esitetty vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 30 ja alla olevassa taulukossa.

Työ- tai toimisuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkioiden sijaan työ- tai toimisuhteen mukainen korvaus. Tilikaudella 2017 hallituksen jäsenistä konsernijohtaja Heikki Vienola oli toimisuhteessa yhtiöön. Näiltä osin palkitsemiseen liittyvät etuudet on esitetty omassa kappaleessaan.

Varsinaiselta yhtiökokoukselta 6.4.2017 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksella on oikeus jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi. Huhti-joulukuussa 2017 ei ostettu takaisin omia osakkeita.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valmistelee ehdotuksen ja päättää emoyhtiön konsernijohtajan tai toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista sopimusehdoista.

Konsernissa ei ole ollut voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernijohtajan tai toimitusjohtajan kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Konserni ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja.

Sekä konsernijohtajan että toimitusjohtajien etuuksiin kuuluu lakisääteisesti karttuva työeläke. Sopimuksissa ei ole määritetty eläkkeellesiirtymisikää, eikä sovittu tai maksettu lisäeläkkeitä.

Hallitus nimitti Wulff-Yhtiöiden konsernijohtajaksi Heikki Vienolan 25.9.2017. Tilikaudella 2017 konsernijohtajana toimineen Heikki Vienolan palkitseminen koostui kiinteistä kuukausittaisista rahapalkoista ja luontoiseduista, yhteensä 16 tuhatta euroa. Konsernijohtajasopimukseen ei sisälly osake- tai tulospalkkioita tai muita pitkäaikaisia palkitsemisjärjestelmiä. Irtisanomisaika on kolme kuukautta, jonka ajalta maksetaan irtisanomisajan palkka ja 100 tuhannen euron irtisanomiskorvaus.

Konsernin toimitusjohtajana toimi Kimmo Laaksonen 9.3-25.9.2017, jolloin toimitusjohtajalle maksettiin kiinteitä kuukausittaisia rahapalkkoja ja luontaisetuja 116 tuhatta euroa. Sopimuksessa oli määritelty irtisanomiskorvaus, jota maksettiin irtisanoutumisen yhteydessä 80 tuhatta euroa. Toimitusjohtajasopimukseen sisältyi mahdollisuus sopia erikseen suoriutumiseen perustuvasta tulospalkkiosta.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 28.9.2016 nimitetyn Elina Rahkosen palkitseminen koostui kiinteistä kuukausittaisista rahapalkoista ja luontoiseduista, joita maksettiin 2016 yhteensä 107 tuhatta euroa. Rahkosen irtisanomisaika oli kuusi kuukautta, eikä irtisanomiskorvausta oltu määritelty. Toimitusjohtajasopimuksessa ei oltu erikseen määritelty mahdollisuudesta tulospalkkioon.

Vuonna 2016 konsernijohtaja Topi Ruuskalle maksettiin kiinteitä kuukausittaisia rahapalkkoja ja luontaisetuja 155 tuhatta euroa (68). Konsernijohtaja Topi Ruuskan työsuhde päättyi 30.9.2016. Sopimuksen mukainen irtisanomisaika oli kuusi kuukautta, eikä irtisanomiskorvausta oltu määritelty. Toimitusjohtajasopimukseen sisältyi mahdollisuus sopia erikseen suoriutumiseen perustuvasta tulospalkkiosta.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen

Konsernijohtaja tai konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja päättää konsernin emoyhtiön johtoryhmän jäsenten työehdot sekä heidän palkkansa ja mahdolliset muut etuudet ja kannustimet. Syyskuussa 2017 hallitus päätti, että johtoryhmän palkankorotukset hyväksyy jatkossa hallituksen puheenjohtaja.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä rahapalkoista, luontoiseduista, lisäeläkkeistä, vuosittain erikseen päätettävistä tulospalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Tulospalkkioiden määräytyminen on sidottu taloudelliseen kehitykseen ja yksilöllisiin tavoitteisiin. Konsernissa ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernin johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Konserni ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja.

Johtoryhmän jäsenistä Tarja Törmäsen viestintä- ja markkinointijohtajapalvelu hankitaan ostopalveluna, jota hankittiin kauden 2017 aikana yhteensä 72 tuhatta euroa (79). Ostopalvelu sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin ja on esitetty myös liiketoimet lähipiirin kanssa liitetiedossa.

Vuonna 2017 konsernin emoyhtiön johtoryhmään kuuluivat Ninni Arion, Trond Fikseaunet, Elina Hanén (syyskuusta 2017 lähtien), toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen (maaliskuusta syyskuuhun 2017 asti), Elina Rahkonen (elokuuhun 2017 asti), Tarja Törmänen, Veijo Ågerfalk sekä konsernijohtaja Heikki Vienola (syyskuusta 2017 lähtien).

Vuonna 2016 konsernin emoyhtiön johtoryhmään kuuluivat Ninni Arion, Trond Fikseaunet, Elina Rahkonen, Topi Ruuska (syyskuuhun 2016 asti), Tarja Törmänen ja Veijo Ågerfalk.

Tilikaudella 2017 ei maksettu tulos- tai osakepalkkioita konsernijohtajalle, toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille. Yhteenveto konsernin johtoryhmän työsuhde-etuuksista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 29 ja alla olevassa taulukossa.

Avainhenkilöiden osakeomistukset ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lista konsernin julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän kytkennöistään ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakeomistuksistaan on julkaistu konsernin sijoittajasivuilla Johto ja hallinto -osiossa.

Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Konsernilla ei ole voimassa olevaa osakepalkkiojärjestelmää.

Yhteenveto ylimmän johdon etuuksista

Yhteenveto konsernin ylimmän johdon työsuhde-etuuksista:

Hallituksen palkkiot
1000 euroa 2017 2016
Hallitusjäsenten peruspalkat ja palkkiot
   Heikki Vienola, hallituksen puheenjohtaja -9/2017, hallituksen jäsen 9/2017- 11 14
   Ari Pikkarainen, hallituksen puheenjohtaja 9/2017- 15 15
   Johanna Marin 15 15
   Andreas Tallberg 15 15
Hallitusjäsenten etuudet yhteensä 56 59
Konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 669 684
Luontoisedut 32 32
Tulospalkkiot 1
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet, lisäeläkkeet 52 70
Konsernin johtoryhmän etuudet yhteensä 782 608
Erokorvaus  80  –
Yhteensä 834 786